Presentation of ASP Integrity Plan

Presentation of ASP Integrity Plan


PAMECA V, DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) and Albanian State Police organised the second round of the regional meetings on the implementation of the Integrity Plan, training on police integrity and risk assessment. The meetings were organised in Korca and Shkoder Local Police Directorates and were attended by the nearby Police Commissariats. In the opening remarks Mr Giovanni Pasqua, PAMECA V Expert on Organised Crime, speaking also on behalf of DCAF, highlighted the fact that Integrity Plan is not only a document that certifies the willingness of ASP to improve integrity, but an ongoing process for assessing the level of vulnerability of the organisation and establish mechanisms to better identify and handle risks on daily basis. This Document will help State Police to have a clear vision and will lead the organisation towards efficiency and good results on integrity related issues.

During both meetings, the participants had the opportunity to discuss on the identification of risk at local level, that expose Directorates and Police Commissariats more towards corruption. Implementation of integrity measures, definition of tangible and concrete indicators were widely discussed among the participants.

PAMECA Project and DCAF will continue the organisation of regional meetings aiming to promote the implementation of Integrity Plan, monitoring and training of police officers nationwide.

********************************************************************

Prezantimi i Planit të Integritetit

PAMECA V, DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) dhe Policia e Shtetit organizuan raundin e dytë të takimeve rajonale mbi zbatimin e Planit të Integritetit, trajnimin mbi etikën dhe vlerësimin e riskut. Takimet u organizuan në Drejtoritë Vendore të Policisë Korcë e Shkodër dhe u ndoqën edhe nga Komisariatet e afërta të këtyre Drejtorive. Në fjalën e hapjes, Z. Giovanni Pasqua, Ekspert i PAMECA V për Krimin e Organizuar, i cili foli edhe në emër të DCAF, theksoi faktin që Plani i Integritetit nuk është vetëm një dokument që certifikon vullnetin e PSH për të përmirësuar integritetin, por një proces i vazhdueshëm që vlerëson nivelin e cënueshmërisë të organizatës dhe përcakton mekanizma që identifikojnë dhe trajtojnë më mirë rreziqet në bazë ditore. Ky dokument do të ndihmojë PSH që të ketë një vizion më të qartë dhe do e drejtojë drejt efikasitetit dhe rezultateve më të mira në ceshtjet që lidhen me integritetin.

Gjatë dy takimeve, pjesëmarrësit patën mundësinë që të diskutojnë mbi identifikimin e rreziqeve në nivel vendor, rreziqe të cilat ekspozojnë më shumë Drejtoritë Vendore të Policisë dhe Komisariatet drejt korrupsionit. Zbatimi i masave të integritetit, përcaktimi i rezultateve dhe treguesve të prektshëm dhe konkret u diskutua gjerësisht mes pjesëmarrësve.

Projekti PAMECA V dhe DCAF do të vijojnë me organizimin e takimeve rajonale me qëllim promovimin e zbatimit të Planit të Integritetit, monitorimin dhe trajnimin e oficerëve të policisë në mbarë vendin.

September 7, 2021 / Uncategorized