Controlled Delivery with Kosovo / Dorëzimi i kontrolluar me Kosovën

Controlled Delivery with Kosovo / Dorëzimi i kontrolluar me Kosovën

PAMECA V successfully organized a
simulated operation on Controlled Delivery in close cooperation with Albanian
State Police Kosovo Police.

There were more than 40 police forces from
both countries involved in the simulated operation including employees of
Albanian State Police from the Special Operational Force Directorate
(Undercover, Surveillance, and Technical Support Unit) and their counterparts
of Kosovo Police.

The purpose of the exercise was to train
police employees on how to perform controlled delivery operations from Kosovo
to Albania. The objectives have been totally achieved, from the procedural
aspects to the operational ones.

The police forces of both countries involved in the exercise had the chance to work together and established a link of contacts for any real case in the future. Due to the experience gained and lessons learned during the exercise, both police forces will be able to perform such kind of operations in the best way possible in the future.

Dorëzimi i kontrolluar me Kosovën

PAMECA V organizoi me sukses një operacion
të simuluar për Dorëzim të Kontrolluar në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e
Shtetit Shqiptar dhe të Kosovës.

Më shumë se 40 forca policore nga të dy
vendet u përfshinë në operacionin e simuluar, përfshirë punonjës të Drejtorisë
Së Forcës së Posaçme Operacionale të Policisë së Shtetit (nga njësia e
agjentëve nën mbulim, vëzhgimit dhe mbështetjes teknike) dhe homologët e tyre
të policisë së Kosovës.

Qëllimi i stërvitjes ishte trajnimi i
punonjësve të policisë se si të kryenin operacione për dorëzim të  kontrolluar
nga Kosova në Shqipëri. Objektivat u arritën
plotësisht, si nga aspektet procedurale ashtu edhe nga ato operacionale.

Forcat policore të të dy vendeve të përfshira në stërvitje patën mundësinë të punojnë së bashku dhe krijuan një lidhje kontaktesh për çdo rast të vërtetë në të ardhmen. Në sajë të përvojës së fituar dhe mësimeve të nxjerra gjatë stërvitjes, të dy forcat policore do të jenë në gjendje të kryejnë operacione të tilla në mënyrën më të mirë të mundshme në të ardhmen.

October 11, 2021 / PAMECA V NEWS