Workshop/roundtable on issues relating to seized drugs and psychotropic substances / Seminar/Tryezë e Rrumbullakët për çështjet që kanë të bëjnë me drogat dhe substancat psikotrope të sekuestruara

Workshop/roundtable on issues relating to seized drugs and psychotropic substances / Seminar/Tryezë e Rrumbullakët për çështjet që kanë të bëjnë me drogat dhe substancat psikotrope të sekuestruara

On the 7th of December 2021, PAMECA V organised a Workshop/Roundtable on issues relating to seized drugs and psychotropic substances, inviting representatives of the Ministry of Justice, Ministry of Interior, General Prosecution Office, Ministry of Health, Ministry of Environment, and representatives of Albanian State Police. The aim of the meeting was to discuss on disposal of items prohibited to be produced, possessed, kept, and traded, as well as on updating of the list of prohibited substances in Albania.

The relevant legal framework covering the abovementioned issues were widely discussed, highlighting the need for some amendments.

 

*********************************************************************************

 

Në datën 7 dhjetor 2021, PAMECA V organizoi një Seminar/Tryezë të rrumbullakët për çështjet që kanë të bëjnë me drogat dhe substancat psikotrope të sekuestruara, duke ftuar përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Brendshme, Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Mjedisit dhe përfaqësues nga Policia e Shtetit Shqiptar. Qëllimi i takimit ishte diskutimi mbi asgjësimin e sendeve të ndaluara për t’u prodhuar, poseduar, mbajtur dhe tregtuar, si dhe përditësimi i listës së substancave të ndaluara në Shqipëri.

U diskutua gjerësisht kuadri ligjor përkatës që mbulon çështjet e sipërpërmendura, duke theksuar nevojën për disa ndryshime.

 

Round_Table

December 7, 2021 / PAMECA V NEWS