Vlerësimi i situatës aktuale në lidhje me modelin dhe praktikat e analizës së riskut në pikat Kufitare Shqiptare

w1

Vlerësimi i situatës aktuale në lidhje me modelin dhe praktikat e analizës së riskut në pikat Kufitare Shqiptare

PAMECA përfundoi pjesën e parë të një misioni dhjetë-ditor për vlerësimin e situatës aktuale në lidhje me modelin dhe praktikat e analizës së riskut në pikat Kufitare Shqiptare. Misioni u krye nëpërmjet një eksperti të FRONTEX i rekrutuar nga PAMECA për këtë qëllim. Gjatë pesë ditëve nga 8 deri në 12 korrik, vizitat e punës u zhvilluan në Departamentin e Policisë Kufitare dhe Migracionit, Drejtoritë Rajonale të Policisë Kufitare dhe Migracionit të Durrësit, Shkodrës, Kukësit dhe Tiranës, Stacioni i Policise Kufitare dhe Migracionit, dhe Pika e Kalimit Kuftar Hani i Hotit, Stacioni i Policise Kufitare dhe Migracionit Morinë dhe Pika e Perbashket e Kalimit te Kufirit Morine, si dhe pranë Qendrës Operative Ndër-institucionale Detare.

U mbajtën takime me drejtorët përkatës, specialistët e analizës së riskut, shefat e stacioneve, specialistët e trajnimit dhe aktorë të tjerë relevantë, duke u përqendruar në situatën aktuale të analizës së riskut sa i përket mbledhjes së informacionit, burimeve, produkteve, raportimit, shpërndarjes, burimet njerëzore, trajnimet etj. Një pyetësor i përgatitur nga PAMECA dhe eksperti i FRONTEX, i dërguar PKK para misionit dhe reagimet e marra shërbyen si bazë për diskutimet në takime. Bashkëbiseduesit ofruan informacione mbi modelin dhe praktikat aktuale dhe shkëmbyen pikëpamjet për boshllëqet që duhen adresuar.

Dita e parë e vlerësimit nisi me një takim në Drejtorinë e Kufirit ku Shefi i Sektorit të Analizës së Riskut dhe palët relevante të interesit në nivel qendror dhanë një pasqyrë të përdorimit dhe rolit të vlerësimit të riskut në procesin e vendimmarrjes, në Strategjinë e MIK dhe gjatë stafit rekrutimin, trajnimin dhe planifikimin. Vizita në terren në Aeroportin Rinas të Komisariatit të PKM/PKK dhe takimi me zyrtarin e analizës së riskut dhe shefi i komisariatit u përqendrua në përdorimin e gjetjeve të vlerësimit dhe profileve të riskut gjatë planifikimit dhe kryerjes së kontrolleve kufitare dhe masave të tjera dhe në anën operative në aeroport.

Në ditën e dytë, ekipi i misionit vizitoi Drejtorinë Kufitare në Durrës dhe Qendrën Operative Ndër-institucionale Detare. Bashkëbiseduesit në takimet përkatëse informuan PAMECA-n për llojet e ndryshme të raporteve të analizës së riskut dhe produkteve që ata përgatisin, profilet e riskut që lidhen me kufirin blu dhe analizën e përbashkët të riskut të përgatitura

Gjatë ditës së tretë dhe të katërt, vizitat në terren të kryera respektivisht në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit në Shkodër dhe Kukës përfshijnë vizita në Stacionin e PKM/PKK, Hani Hotit dhe Stacioni PKM/Pika e Perbashket e Kalimit te Kufirit Morine. Vizita në terren në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit në Tiranë në ditën e pestë përfundoi pjesën e parë të misionit të vlerësimit të analizës së riskut.

Specialistët e analizës së riskut, drejtorët dhe bashkëbiseduesit e tjerë relevantë ofruan informacione të hollësishme mbi situatën aktuale të analizës së riskut në drejtoritë e tyre përkatëse në aspektin e produkteve, shkëmbimit të informacionit, mangësive, nevojave etj. Diskutimet në këto takime u fokusuan gjithashtu në sfidat e paraqitura nga organizimi aktual i organizimit të analizës së riskut në nivel rajonal dhe ngarkesa e punës së specialistit të vetëm të analizës së riskut në secilën Drejtori Rajonale.

Gjatë vizitave në stacionet e PKK, u mbajtën takime me Shefat e Stacioneve përkatëse duke u fokusuar në raportet e analizës së riskut që ata përgatisin në nivel stacioni dhe i dërgohen Drejtorië Rajonale të tyre. Diskutimet u fokusuan në rolin e analizës së riskut që ata kryejnë në planifikimin dhe alokimin e burimeve për kontrollin e kufirit dhe aktivitetet e mbikëqyrjes së kufijve.

Informacioni i marrë nga PAMECA gjatë këtyre vizitave në terren dhe takimeve do të përdoret për të zhvilluar rekomandimet përkatëse për t’u përfshirë në raportin e vlerësimit. Vlerësimi i situatës aktuale të analizës së riskut në kufirin shqiptar nga PAMECA dhe FRONTEX është hapi i parë në procesin e krijimit të një sistemi të analizës së riskut të modeluar në CIRAM 2.0.

 

me shume foto …

 

 

/ @sq