Hetimi proaktiv kundër korrupsionit, krimit financiar dhe prokurimeve publike

3 pic

Hetimi proaktiv kundër korrupsionit, krimit financiar dhe prokurimeve publike

Rreth 25 gjyqtarë dhe prokurorë ndoqën trajnimin online mbi hetimin proaktiv kundër korrupsionit, krimit financiar dhe prokurimeve publike, organizuar nga PAMECA V në bashkëpunim me Projektin Italian HJC-AICS, EURALIUS V dhe Shkollën e Magjistraturës.

Disa nga temat më të rëndësishme të paraqitura gjatë prezantimit të Drejtuesit të Prokurorisë së Avellino në Itali, Domenico Airoma, ishte një pasqyrë e përgjithshme e mjeteve të reja të hetimit kundër veprave penale në lidhje me administratën publike, teknikat e hetimit proaktiv, roli dhe detyrat e agjentit në mbulim, si dhe sistemin Italian të bilbilfryrësve krahasuar me sistemi shqiptar.

Çështje konkrete të një rasti të nivelit të lartë të korrupsionit, çështja FIMI MEDIA, u prezantua nga një prokuror pranë Prokurorisë Publike Evropiane. Prezantimi fokusohej në mënyra proaktive të hetimit të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë si dhe hetimi i keqpërdorimit të prokurirmit publik në kryerjen e një krimi financiar.

Një temë tjetër për të cilën gjyqtarët dhe prokurorët shprehen interes ishte një vështim nga jurisprudenca e GJEDNJ mbi teknikat e posaçme të hetimit parandalues prezantuar nga një ekspert i Shkollës së Magjistraturës.

Ky trajnim shërbeu për të shkëmbyer përvojën vendase me atë ndërkombëtare për ofrimin e hetimeve efikase dhe të pavarura, duke përdorur teknika të reja hetimi si dhe instrumentët dhe metodologji konkrete për të përmirësuar bashkëpunimin ndërkombëtar.

me shume foto …..

 

March 25, 2021 / @sq