Jetëshkrimi i Drejtuesit të Ekipit

Carlo D’Achille
Drejtuesi i Ekipit

Z. Carlo D’Achille është një Kolonel i Policisë Italiane që prej vitit 1988, me një eksperiencë të gjerë në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar.
Në vitin 2011 ka shërbyer si Oficer Ndërlidhës Policor në Kroaci dhe në Serbi, ku funksioni i tij kryesor ishte lehtësimi i shkëmbimit të informacionit mes agjencive ligjzbatuese italiane dhe autoriteteve kombëtare në fushën e bashkëpunimit policor ndërkombëtar. Ai ka ofruar mbështetje operacionale për Europol-led EMPACT WB duke zbatuar aktivitete specifike sipas Planit Operacional, siç ishte operacioni i Përbashkët Policor “Europe-2013”.
Ai ka punuar për Ministrin e Brendshme Italiane për disa vite duke ushtruar pozicione të ndryshme drejtuese. Për një periudhë gjashtë vjeçare ka punuar pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Departamentin e Sigurisë Publike në Ministrinë e Brendshme.

Ndërkohë, përvoja e tij profesionale e mëhershme, vitet 1994-2004, përfshijnë punën e tij në Zyrat Qëndrore të Policisë në Firence dhe në Milano, respektivisht në Divizionin e Batalionit të Policisë Speciale dhe Anti-krimit, Njësia e Hetimit, Njësia e Mbrojtjes së Dëshmitarëve, Njësia e Patrullimit.
Gjatë kësaj periudhe ai ka shërbyer si Komandant i Kontigjentit Italian, Zëvëndës Komandant Rajonal për Administrimin, Operacionet dhe Shef i Seksionit në Njësinë Qëndrore të Intelligjencës gjatë Misionit të UNMIK në Kosovë.
Në vitin 2015 ai ka qenë në pozicionin e ekspertit në Takimin Vjetor të Ekspertëve Policorë të OSBE-së në luftën kundër krimit të organizuar, trafikimit të qënieve njerëzore dhe migracionit të paligjshëm. Njëherazi, Z. D’Achille ka ofruar ekspertizën e tij në Grupin e Monitorimit për vlerësimin e studimit mbi Ciklin e Politikave të BE-së mbi krimet e rënda dhe krimin e organizuar transnacional gjatë periudhës 2013-2017. Ai është caktuar si ekspert kombëtar për Grupin e Ekspertëve Evropian të Armëve të Zjarrit.
Z. D’Achille është diplomuar në “Istituto Superiore di Polizia” në Romë. Ai ka një Master në Drejtësi nga Universiteti “La Sapienza” në Romë, por gjithashtu mban edhe dy Mastera të Nivelit të Dytë, një në “Planifikimin dhe menaxhimin e akademive të policisë dhe qendrave të trajnimit” dhe një tjetër në “Studime për rendin dhe sigurinë, menaxhimi i krizave ndërkombëtare humanitare” të marra nga universitetet “Cattolica” dhe “Roma Tre” në Itali.
Në vitin 2017, Z. Carlo D’Achille iu bashkua projektit PAMECA V, Konsolidimi i Agjencive Ligjzbatuese, Mbështetje për Ministrinë e Brendshmë, Policinë e Shtetit dhe Prokurorinë, si Drejtues Projekti dhe Ekspert Afatgjatë për planifikimin strategjik dhe koordinimin e kapaciteteve të përfituesve të drejtëpërdrejtë.
Ai është i martuar dhe ka dy vajza.