Seminar për stafin akademik të Kolegjit të Lartë Profesional

IMG-201810

Seminar për stafin akademik të Kolegjit të Lartë Profesional

Në 4 tetor, PAMECA V organizoi nje seminar i cili pati pjesëmarrjen e Zv Drejtorit të Kolegiit dhe 13 profesorëve të stafit akademik. Seminari u përqëndrua në tematika që kanë lidhje me tipologjitë e krimit të organizuar, karakteristikat, veprtimarite kriminale si dhe teknikat dhe praktikat më të mira për ta luftuar atë. Siç theksoi edhe Drejtori i Kolegjit, veprimtari të tilla janë tepër të nevojshme sa i përket përdiësimit të njohurive të stafit akademik dhe eventualisht kontributit për përmirësimin e kurrikulës në përfitim të studentëve të kolegjit. Drejtori dhe Zv. Drejtori shprehën vlerësimet e tyre të sinqerta ndaj PAMECA-s V për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe për disponueshmërine për të ofruar asistencë dhe mbështetje me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të aftësive profesionale.

/ @sq