PAMECA IV AL

Në kuadër të Aktivitetit 4.8.2 “Përmirësimi i Shërbimit Qendror dhe Mbështetje për sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Policisë së Shtetit për Rritjen e Kapaciteteve”, PAMECA V angazhoi një Ekspert Afat-Shkurtër në një mision për të inspektuar dhe vlerësuar gjendjen aktuale të Sistemit të Thirrjeve të Emergjencave dhe … Lexo më shumë

Në përputhje me objektivin e përgjithshëm të Komponentit 1 – Mbështetje për bashkëpunimin mes institucioneve dhe atë ndërkombëtar, Z. Carmine Pirozzoli, Prokuror dhe EAGj i PAMECA V, ndoqi së bashku me pjesëmarrës shqiptarë nga Prokuroria e Përgjithshme, Policia e Shtetit dhe Doganat, seminarin ndërkombëtar “Një Strategji Komunitare për Mbrojtjen e … Lexo më shumë

Në 20 nëntor 2017, PAMECA V në kuadër të Komponentit 1 Veprimtaria 1.6 “Mbështetje për zbatimin e legjislacionit të ri për Reformën në Drejtësi” organizoi në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës Seminarin mbi ndryshimet e reja të ligjit Anti-Mafia. 

Ky Seminar solli së bashku një audiencë prej 46 gjyqtarësh dhe … Lexo më shumë

Një nga prioritetet e punës të PAMECA V është mbështetja dhe nxitja e kapaciteteve investiguese të institucioneve ligjzbatuese shqiptare. Në kuadër të këtij prioriteti, Komponenti 1 i PAMECA V, në përputhje me aktivitetin 1.2.5 të Planit të Punës i cili parashikon “Përkrahje për Institutin e Policisë Shkencore për marrjen e … Lexo më shumë

Në kuadër të Aktivitetit 3.3 “Mbështetje me qëllim nxitjen e kapaciteteve teknike dhe  institucionale të agjencive përkatëse me qëllim adresimin e sfidave në rritje”, PAMECA V organizoi një seminar dy-ditor për ngritjen e një baze kombëtare të dhënash për mjetet lundruese. Seminari u zhvillua në datat 13-14 nëntor. Një ekspert … Lexo më shumë

Në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme, PAMECA V organizoi seminarin “Mbi bashkëpunimin Gjyqësor Ndërkombëtar” në datën 9 dhe 10 nëntor 2017. Seminari u ndoq nga 25 gjyqtarë dhe prokurorë shqiptarë të rretheve të ndryshme gjyqësore të cilët janë të përfshirë në kërkesat e ekstradimit për Shqipërinë dhe ato drejt shteteve … Lexo më shumë

Në kuadër të Komponentit 1 “Lufta kundër krimit të rëndë dhe të organizuar, krimit financiar, korrupsionit, aftësitë për hetimet proaktive të agjencive ligjzbatuese”, Aktiviteti 1.3.3 i Planit të Punës i kushtohet Forcës së Posaçme Operacionale (F.P.O) duke zhvilluar një trajnim praktik mbi teknikat e operacioneve të arrestimit për ekipet e … Lexo më shumë

Stafi i Komponentit IV / Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në datën 9 tetor 2017, zhvilluan Vizita Shkëmbimi në Qendrën e Monitorimit të Trafikut Rrugor të Bashkisë së Tiranës dhe në Sallën Operative të Policisë së Shtetit (112) në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë.

Vizita e parë në Qendrën … Lexo më shumë

Konsolidimi i Agjencive Ligj zbatuese – Mbështetje për MPB, PSH dhe Prokurorinë (PAMECA V) është një nga projektet kryesore të financuara nga Bashkimi Evropian, që mundëson asistencë teknike dhe mbështetje për Agjencitë Ligj zbatuese shqiptare, në mënyrë të posaçme për Policinë e Shtetit dhe Zyrat e Prokurorisë, në … Lexo më shumë