PAMECA IV Patrulla e Përgjithshme dhe Policimi i Qarkullimit Rrugor

Q

ëllimi kryesor i aktiviteteve të parashikuara nën këtë Komponent është përmirësimi i shërbimeve të Patrullës së Përgjithshme dhe të Policimit të Qarkullimit të Policisë së Shtetit. Aktivitetet kryesore nën këtë Komponent përfshijnë mbështetje për manazhimin strategjik të policimit të qarkullimit, zbatimin konsistent të ligjeve, edukimin mbi qarkullimin, sigurinë në rrugë, etj.