PAMECA IV Të drejtat e Njeriut dhe Policimi në Komunitet

K

y komponent ka si qëllim të forcojë mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe policimin në komunitet. Vepritmaritë kryesore të këtij komponenti përfshijnë mbështetje për mbrojtjen e të drejtave të të paraburgosurve dhe të të burgosurve, sidomos personave vulnerabël, mbështetje për policimin në komunitet, etj.