PAMECA IV Struktura, Organizimi, Burimet Njerëzore dhe Buxhetimi

Q

ëllimi i këtij komponenti është të ndihmojë në përmirësimin e kapaciteteve organizative dhe administrative të Policisë së Shtetit Shqiptar për të planifikuar dhe menaxhuar burimet njerëzore, financiare dhe teknike më me efiçencë dhe efektivitet. Veprimtaritë kryesore të këtj komponenti përfshijnë mbështetje për përmirësimin e praktikave të menaxhimit të burimeve njerëzore, ristrukturimin e PShSh, fuqizimin e punonjësve të policisë në terren, trajnime dhe rishikim të kurrikulave, mbështeje për planifikimin e buxhetit dhe për prokurimet, etj.