Seminar mbi Auditimin e Performances të Drejtorive te Buxhetit dhe Financës

Images