Seminar mbi Auditimin e Performancës për Drejtoritë e Financës dhe Buxhetit

Images