Seventh regional training on ‘’Anti-Mafia Law’’

foto_5

Seventh regional training on ‘’Anti-Mafia Law’’

On 2 June 2020, PAMECA V in collaboration with the School of Magistrates and EURALIUS V organized the seventh regional training on some amendments to the Law “On preventing and Striking Organized Crime, Trafficking, Corruption and Other Crimes through Preventive Measures Against Assets” (“Anti-Mafia Law”). PAMECA’s Short Term Expert- Chief Prosecutor of Benevento in Italy, shared the Italian experience on the application of the Anti-Mafia Law. The Expert from the School of Magistrates, presented on the new amendments of the Anti-Mafia Law and experiences in the application of the new Anti-Mafia Law. Discussions between experts from PAMECA V and EURALIUS, as well as participants provided guidance regarding interpretation aspects of the law.
This training was held online and was attended more than 30 magistrates who showed high interest for the topic.

 

Trajnim i shtate rajonal mbi ‘’Ligjin Anti-Mafia’’

Më 2 qershor 2020, PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe EURALIUS V organizuan trajnimin e shtatë rajonal për disa ndryshime në ligjin “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimin, korrupsionin dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” (“Ligji Anti-Mafia”). Eksperti Afatshkurtër i PAMECA-Kryeprokurori i Benevento në Itali, ndau përvojën italiane në zbatimin e Ligjit Anti-Mafia. Eksperti nga Shkolla e Magjistraturës, prezantoi mbi ndryshimet e reja të Ligjit Anti-Mafia dhe përvojat në zbatimin e Ligjit të ri Anti-Mafia. Diskutimet midis ekspertëve nga PAMECA V dhe EURALIUS, si dhe pjesëmarrësit ofruan udhëzime në lidhje me aspektet e interpretimit të ligjit.

Ky trajnim u mbajt në platformë interneti dhe morën pjesë më shumë se 30 magjistratë që treguan interes të konsiderueshëm për këtë temë.

June 8, 2020 / PAMECA V NEWS