Presentation of ASP Integrity Plan

Presentation of ASP Integrity Plan

PAMECA V,
DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) and Albanian State Police
organised the second round of the regional meetings on the implementation of
the Integrity Plan, training on police integrity and risk assessment. The
meetings were organised in Korca and Shkoder Local Police Directorates and were
attended by the nearby Police Commissariats. In the opening remarks Mr Giovanni
Pasqua, PAMECA V Expert on Organised Crime, speaking also on behalf of DCAF,
highlighted the fact that Integrity Plan is not only a document that certifies
the willingness of ASP to improve integrity, but an ongoing process for
assessing the level of vulnerability of the organisation and establish
mechanisms to better identify and handle risks on daily basis. This Document
will help State Police to have a clear vision and will lead the organisation
towards efficiency and good results on integrity related issues.

During both
meetings, the participants had the opportunity to discuss on the identification
of risk at local level, that expose Directorates and Police Commissariats more
towards corruption. Implementation of integrity measures, definition of
tangible and concrete indicators were widely discussed among the participants.

PAMECA
Project and DCAF will continue the organisation of regional meetings aiming to
promote the implementation of Integrity Plan, monitoring and training of police
officers nationwide.

********************************************************************

Prezantimi i
Planit të Integritetit

PAMECA V,
DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) dhe Policia e
Shtetit organizuan raundin e dytë të takimeve rajonale mbi zbatimin e Planit të
Integritetit, trajnimin mbi etikën dhe vlerësimin e riskut. Takimet u
organizuan në Drejtoritë Vendore të Policisë Korcë e Shkodër dhe u ndoqën edhe
nga Komisariatet e afërta të këtyre Drejtorive. Në fjalën e hapjes, Z. Giovanni
Pasqua, Ekspert i PAMECA V për Krimin e Organizuar, i cili foli edhe në emër të
DCAF, theksoi faktin që Plani i Integritetit nuk është vetëm një dokument që
certifikon vullnetin e PSH për të përmirësuar integritetin, por një proces i
vazhdueshëm që vlerëson nivelin e cënueshmërisë të organizatës dhe përcakton
mekanizma që identifikojnë dhe trajtojnë më mirë rreziqet në bazë ditore. Ky
dokument do të ndihmojë PSH që të ketë një vizion më të qartë dhe do e drejtojë
drejt efikasitetit dhe rezultateve më të mira në ceshtjet që lidhen me
integritetin.

Gjatë dy
takimeve, pjesëmarrësit patën mundësinë që të diskutojnë mbi identifikimin e
rreziqeve në nivel vendor, rreziqe të cilat ekspozojnë më shumë Drejtoritë
Vendore të Policisë dhe Komisariatet drejt korrupsionit. Zbatimi i masave të
integritetit, përcaktimi i rezultateve dhe treguesve të prektshëm dhe konkret u
diskutua gjerësisht mes pjesëmarrësve.

Projekti
PAMECA V dhe DCAF do të vijojnë me organizimin e takimeve rajonale me qëllim
promovimin e zbatimit të Planit të Integritetit, monitorimin dhe trajnimin e
oficerëve të policisë në mbarë vendin.

September 7, 2021 / Uncategorized