Study visit to Serbia on EU negotiation process / Vizitë studimore në Serbi mbi procesin e negociatave me BE-në

Study visit to Serbia on EU negotiation process / Vizitë studimore në Serbi mbi procesin e negociatave me BE-në

Study visit to Serbia on EU negotiation process

PAMECA V organized a Study Visit to the Ministry of Interior of the Republic of Serbia on 02 – 04 November 2021, with the aim to exchange experiences on the EU negotiation process focused on Chapter 24.

The Albanian delegation was composed of eight employees representing the Ministry of Interior, General Prosecution Office, and the General Directorate of ASP.

The Albanian delegation was received by the Secretary of the Serbian Ministry of Interior, the president of the Serbian Negotiation Group and representatives of the Sector for International Cooperation, European Affairs and Planning, representatives of the Republic Prosecution Office, and representatives of the General Directorate of Police.

Presentations and discussions focused on the given criteria and requirements to be met, difficulties faced, and lessons learned for the closure of Chapter 24, including the screening process, the Action Plan, interim benchmarks, reporting, organisation of working groups and cooperation with other institutions, focusing on organised crime, terrorism, migration, asylum, external borders, EU funded projects, bilateral projects, and other related topics.

This Study Visit will help the Albanian delegation in their preparation work for the opening of negotiations about Chapter 24.

 

***********************************************************************************************************************************

 

Vizitë studimore në Serbi mbi  procesin e negociatave me BE-në

PAMECA V organizoi një vizitë studimore në Ministrinë e Brendshme të Republikës së Serbisë në data 02-04 Nëntor 2021,  për të shkëmbyer eksperiencat në lidhje me procesin e negociatave me BE-në, të përqëndruar në Kapitullin 24.

Delegacioni shqiptar përbëhej nga tetë punonjës që përfaqësonin Ministrinë e Brendshme, Prokurorinë e Përgjithshme dhe Drejtorinë e Përgjithshme të PSH-së.

Delegacioni shqiptar u prit nga Sekretari i Ministrisë së Brendshme të Serbisë, presidenti i Grupit Negociator serb dhe përfaqësues të Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Çështje Evropiane dhe Planifikim, përfaqësues të Prokurorisë së Republikës dhe përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë.

Prezantimet dhe diskutimet u fokusuan në kriteret dhe kërkesat e dhëna që duhen përmbushur, vështirësitë e hasura dhe mësimet e nxjerra për mbylljen e Kapitullit 24, duke përfshirë procesin e skanimit, Planin e Veprimit, pikat e përkohshme të referimit, raportimin, organizimin e grupeve të punës dhe bashkëpunimin me institucionet e tjera, duke u fokusuar në krimin e organizuar, terrorizmin, migracionin, azilin, kufijtë e jashtëm, projektet e financuara nga BE, projektet dypalëshe, etj.

Kjo vizitë studimore do të ndihmojë delegacionin shqiptar në punën e tij përgatitore për hapjen e negociatave për Kapitullin 24.

IMG-20211104-WA0001-2

IMG-20211105-WA0006      IMG-20211105-WA0007     IMG-20211104-WA0002

November 8, 2021 / PAMECA V NEWS