Training on efficient communication with media and public / Trajnim mbi komunikim efektiv me median dhe publikun.

Training on efficient communication with media and public / Trajnim mbi komunikim efektiv me median dhe publikun.

Around 55 representatives of GPO, coordinators on the rights for information and media prosecutors together with the media coordinator attached to SPAK and investigators of NBI, attended a two-day training on efficient communication with media and public, held in Durres on 18-19 November 2021.

This event, organized by PAMECA V in close cooperation with General Prosecution Office, aimed to increase the efficiency of media and public communication towards the citizens and improve coordinating mechanisms among law enforcement institutions.

International practice on the communication between the Prosecutor and Media was introduced by a European Delegated Prosecutor attached to European Public Prosecutor’s Office in Italy.

***************************************************************

Rreth 55 përfaqësues të Prokurorisë të Përgjithshme, koordinatorët për të drejtën e informimit dhe prokurorë të medias, së bashku me koordinatorin e medias pranë SPAK-ut dhe hetues të BKH-së, ndoqën një trajnim dyditor mbi komunikimin efikas me median dhe publikun. Trajnimi u mbajt në Durrës në datat 18-19 nëntor 2021.

Ky aktivitet, i organizuar nga PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme, kishte për qëllim rritjen e efikasitetit të komunikimit mediatik dhe publik ndaj qytetarëve dhe përmirësimin e mekanizmave koordinues ndërmjet institucioneve ligjzbatuese.

Praktika ndërkombëtare për komunikimin ndërmjet prokurorit dhe medias u prezantua nga një prokuror i atashuar pranë Zyrës së Prokurorisë Evropiane në Itali.

20211118_104905-1  20211118_120654

November 22, 2021 / PAMECA V NEWS