PAMECA V – Closing Ceremony / PAMECA V – Ceremonia e mbylljes

PAMECA V – Closing Ceremony / PAMECA V – Ceremonia e mbylljes

After 56 months of implementation, PAMECA V Project concludes its mandate on December 15th, 2021.  For this purpose, the Project organized its Closing Conference, attended by high-level representatives of the EU Delegation to Albania, Mrs. Lenka Vitkova, Head of Operations, Ministry of Interior, Mr Julian Hodaj, Deputy Minister of Interior, Albanian State Police, Mr Gledis Nano, General Director of ASP, General Prosecutor Office, Mr Kujtim Luli, Prosecutor and SPAK, Mr Arben Kraja, Chief Special Prosecutor.

The Ceremony was also attended by international partners and members of the consortium represented by Cons. Alberto Petrangeli, Deputy Head of the Italian Embassy, Mr Wolfgang Samer, Liaison Officer for the Embassy of Austria, and Mr Augustin Andres, Attaché for Internal Security at Embassy of France.

PAMECA V, which started in April 2017 and initially planned to be finalized by 19 August 2020, was awarded no cost extensions until December 2021.

During its implementation period, the project operated to improve the capacities of the MoI, ASP, GPO and SPAK in meeting their objectives of tackling serious and organised crime in a proactive manner and in responding to local community needs in terms of public security.

During the Closing Conference the Team Leader of the project, Mr. Carlo D’Achille, presented some of the main activities which included technical assistance, support to enhancing investigative capacities of stakeholders and supporting implementation of new legislation on judicial reform, through specialized trainings. The Project promoted inter-institutional and international police and judicial cooperation, prepared analyses and legal assessments and delivered trainings/workshops and study visits.

Welcome and thank you remarks were held by the Deputy Minister of Interior, Mr Hodaj, the General Director of ASP, Mr Nano, the Head of SPO, Mr Kraja and Mr Luli, Prosecutor at GPO, representative of EUD, Mrs Vitkova and Cons. Petrangeli, Deputy Head of the Italian Embassy.

Online remarks were also addressed by Mr. Paolo Cestra, PAMECA V Project Leader, located in Bucharest, Romania.

The beneficiaries expressed their appreciation and gratitude for the support provided and hoped in future cooperation.

***************************************************************************************************************

Pas 56 muajsh zbatim, Projekti PAMECA V përfundon mandatin më 15 dhjetor 2021. Për këtë qëllim, projekti organizoi Ceremonin e Mbylljes, ku morën pjesë përfaqësues të nivelit të lartë të Delegacionit të BE-së në Shqipëri, znj. Lenka Vitkova, Drejtuese e Operacioneve, Ministria e Brendshme, Z. Julian Hodaj, Zëvendës Ministër, Policia e Shtetit Shqiptar, z. Gledis Nano, Drejtor i Përgjithshëm, z. Kujtim Luli, Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjishthme, dhe nga SPAK z. Arben Kraja, Drejtues i Prokurorisë të Posaçme.

Në ceremoni morën pjesë partnerë ndërkombëtarë dhe anëtarë të konsorciumit të përfaqësuar nga Cons. Alberto Petrangeli, Zëvendës Ambasador i Italisë, z. Wolfgang Samer, Oficer Ndërlidhës për Ambasadën e Austrisë dhe z. Augustin Andres, Atasheu për Sigurinë e Brendshme në Ambasadën e Francës.

PAMECA V, e cila filloi në prill 2017 dhe ishte planifikuar fillimisht të finalizohej deri më 19 gusht 2020, iu dha një shtyrje pa kosto shtesë deri në dhjetor 2021.

Gjatë periudhës së zbatimit, projekti operoi për të përmirësuar kapacitetet e MB-së, PSH-së, PP-së dhe SPAK-ut në përmbushjen e objektivave të tyre për të luftuar krimin e rëndë dhe të organizuar në mënyrë proaktive dhe për t’iu përgjigjur nevojave të komunitetit vendor në lidhje me sigurinë publike.

Gjatë Ceremonisë, Drejtuesi i Projektit, z. Carlo D’Achille, prezantoi disa nga aktivitetet kryesore që përfshinin asistencën teknike, mbështetjen për rritjen e kapaciteteve hetimore të palëve të interesuara dhe mbështetjen e zbatimit të legjislacionit të ri për reformën në drejtësi, nëpërmjet trajnimeve të specializuara. Projekti promovoi bashkëpunimin policor dhe gjyqësor ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, përgatiti analiza dhe vlerësime ligjore, mbajti trajnime/workshope dhe organizoi vizita studimore.

Fjala përshëndetëse dhe falënderuese u mbajtën nga, z. Hodaj, z. Nano, z. Luli, z. Kraja dhe z. Petrangeli.

Fjalën e mori dhe z. Paolo Cestra, Menaxher i Projektit PAMECA V, me vendndodhje në Bukuresht, Rumani.

Përfituesit shprehën mirënjohjen dhe vlerësimin e tyre për mbështetjen e ofruar dhe u shprehen shpresëplotë për bashkëpunime në të ardhmen.

20211213_122013

20211213_122331

20211213_122630

20211213_122652

20211213_124338

IMG-20211213-WA0016

December 15, 2021 / PAMECA V NEWS