News

Prosecutors from the Special Prosecution Office in Albania attended a training on investigation techniques organised by PAMECA V in Rome, Italy at the Antiamafia Investigative Department (DIA – Direzione Investigativa Antimafia), the National Antimafia and Antiterrorism Department (DNAA – Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) and specialised units of the … Read More

PAMECA V in  close cooperation with DCAF (Geneva Centre for Security Sector and Governance) organised the 3rd training for the members of the Working Group that is tasked to prepare the Integrity Plan and Action Plan for Ministry of Interior. The training was attended by about … Read More

Adresimi i korrupsionit tek agjencitë ligjzbatuese, është i domosdoshëm për të ndërtuar një institucion të fortë dhe për të rritur besimin tek këto agjenci. Forcimi i kapaciteteve të institucioneve ligjzbatuese për të sfiduar dhe për t’i rezistuar korrupsionit, është një prej mjeteve kryesore për ta luftuar korrupsionin me sukses. Të … Read More

Addressing corruption in law enforcement agencies, is indispensable to build a solid institution and enhance public trust in law enforcement agencies. Strengthening the capacities of law enforcement institutions to challenge and resist corruption is one of the key tools to effectively combat corruption. A solid understanding of the various manifestations … Read More

Në 22 qershor 2021, PAMECA V dhe DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisje në Sektorin e Sigurisë) organizoi në Tiranë raundin e fundit të takimeve rajonale për zbatimin e Planit të Integritetit, trajnimin për integritetin në polici dhe vlerësimin e riskut.
Gjatë fjalës së hapjes, z. Giovanni Pasqua, Ekspert I PAMECAs … Read More

On 22 June 2021, PAMECA V and DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) organized the last round of the regional meetings on the implementation of the Integrity Plan, training on police integrity and risk … Read More

Statistikat luajnë një rol thelbësor në sistemin e drejtësisë penale. Ato japin instrumentet e duhura për kërkime në fushën e sistemit të drejtësisë penale, luajnë një rol të rëndësishëm në zbulimin e tendencave të kriminalitetit si edhe mund të transformohen në instrumente strategjike për përmirësimin e performancës.

Në kuadër të Planit … Read More

Statistics play a vital role in the criminal justice system. They provide the tools necessary for research in the field of criminal justice system, plays an important role in discovering crime trends, and can also be transformed into a strategic instruments for improving performance.

In the framework of PAMECA V Work … Read More