News

Një trajnim operativ 5-ditor për 27 hetues shqiptarë të BKH (Byroja Kombëtare e Hetimit), u finalizua në 11 qershor 2021.

Hetuesit, të shoqëruar gjatë ditës së parë, nga Z. Arben Kraja, Drejtues i Prokurorisë Posaçme dhe Znj. Aida Veizaj (Hajnaj), Drejtor i BKH, u mirëpritën nga Prefekti Vittorio Rizzi – Zëvendës … Read More

A 5-day operational training for 27 Albanian investigators of the NBI (National Bureau of Investigation), was finalized on 11 June 2021.

The investigators, accompanied during the first day, by Mr Arben Kraja, Head of Special Prosecution Office and Mrs Aida Veizaj (Hajnaj), Director of NBI, were welcomed by the Prefect Vittorio … Read More

PAMECA V, DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) dhe Policia e Shtetit organizuan raundin e dytë të takimeve rajonale mbi zbatimin e Planit të Integritetit, trajnimin mbi etikën dhe vlerësimin e riskut. Takimet u organizuan në Drejtoritë Vendore të Policisë Korcë e Shkodër dhe u ndoqën … Read More

PAMECA V, DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) and Albanian State Police organised the second round of the regional meetings on the implementation of the Integrity Plan, training on police integrity and risk assessment. The meetings were organised in Korca and Shkoder Local Police Directorates and were attended by … Read More

PAMECA V zhvilloi me sukses trajnimin dy-javor për përdorimin e programit kompjuterik “i2Analyst’s Notebook” për tetë analistë të Policisë së Shtetit, që punojnë në nivelin qendror dhe Drejtoritë Vendore të Policisë Tiranë dhe Durrës.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte forcimi i kompetencave dhe aftësive analitike të punonjësve të ASP dhe rritja … Read More

PAMECA V successfully delivered the two-week training on the use of “i2Analyst’s Notebook” software for eight ASP analysts working at the central level and Tirana and Durres Local Police Directorates.

The aim of this training was to strengthen the analytical skills and competences of ASP employees and increase their theoretical and … Read More

Masat anti-korrupsion përfshijnë veprime parandaluese të cilat i ulin shtysat dhe mundësitë për korrupsion dhe sjellje të tjera joetike mes punonjësve të agjencive ligj zbatuese. Duke mbajtur parasysh rëndësinë e sjelljeve etike dhe për sa i takon mbështetjes së Ministrisë së Brendshme për të rritur integritetin e organizatës,  PAMECA V … Read More

Counter-corruption measures include preventative actions that reduce the incentives and opportunities for corruption and other unethical behaviour to occur in law enforcement agencies. Taking into account the importance of ethical behaviours and in view of assisting Ministry of Interior to enhance the integrity of the organisation, PAMECA V and DCAF … Read More