News

PAMECA V organizoi dhe zhvilloi një kurs-trajnimi 5-ditor më datat 17 -21 Maj 2021 për 10 punonjës të Njësisë së Vëzhgimit të Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale, kushtuar bashkëpunimit midis njësive të vëzhgimit, mbështetjes teknike dhe njësisë së agjentëve nën mbulim, ku punonjësit e vëzhgimit kishin për detyrë të … Read More

PAMECA V organized and delivered a nce Unit of five-day training course on 17-21 May 2021 for 10 employees of the Surveillathe SOF Directorate, dedicated to the cooperation between surveillance, technical assistance, and undercover units, where surveillance employees were tasked to ensure the physical protection of undercover agents.

The training was … Read More

 PAMECA V zhvilloi një kurs trajnimi praktik mbi krimin kompjuterik për Njësinë e Krimit Kompjuterik të Drejtorisë së Hetimit. Trajnimi u zhvillua nga një ekspert francez për tetë punonjës të policisë nga strukturat e hetimit të krimit kompjuterik dhe strukturat e hetimit kundër narkotikëve dhe krimeve ndaj fëmijëve dhe dhunës … Read More

PAMECA V successfully delivered a practical training course on cybercrime for the Cybercrime Unit of the Criminal Investigation Directorate. The training was delivered by a French expert to eight police employees coming from cybercrime investigation structures and investigation structures against narcotics and crimes against children and domestic violence.

The training material … Read More

Me qëllim mbështetjen e zbatimit të mekanizmave ligjorë për të luftuar pasuritë e krimit të organizuar që rrjedhin nga burimet e paligjshme, PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Projektin Italian HJC-AICS, EURALIUS V dhe Shkollën e Magjistraturës, organizuan një seminar online mbi sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive sipas ligjit … Read More

In view of supporting the implementation of the legal mechanisms to attack the illegally sourced assets of organized crime, PAMECA V in close cooperation with Italian HJC-AICS Project, EURALIUS V and School of Magistrates, organised an online workshop on sequestration and confiscation of assets under anti-mafia law. The training workshop … Read More

Ceremonia e dorëzimit të 300 kopjeve të Planit të Integritetit të Policisë së Shtetit dhe Planit të Veprimit 2020 – 2021 u organizua sot në ambjentet e Policisë së Shtetit. Gjatë një viti, PAMECA V dhe Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë (DCAF) kanë punuar ngushtë me … Read More

The handover ceremony of 300 copies of ASP Integrity Plan and Action Plan 2020 – 2021 was organised today in the premises of State Police. During the course of one-year, PAMECA V and Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) has closely worked with representatives of Ministry of Interior and … Read More