News

 Më 31 maj 2018, PAMECA V inicioi një tryezë të rrumbullakët midis Shkollës së Magjistraturës dhe Akademisë së Sigurisë, për të diskutuar mbi bashkëpunimin e ardhshëm dhe sfidat e këtyre institucioneve arsimore lidhur me zbatimin e ligjit. Kjo tryezë e rrumbullakët mblodhi së bashku, zyrtarë të lartë, përfaqësues të Policisë … Read More

On 31 May 2018, PAMECA V initiated a roundtable between the School of Magistrates and the Security Academy, to discuss on the future collaboration and challenges of these educational institutions related to law enforcement. This round table gathered together, high level officials, representatives of the State Police, Security Academy, School … Read More

On 21st-24th of May 2018, PAMECA V, BMP and OSCE jointly conducted a four day green border evaluation mission along the border between Albania and FYROM. The mission team was composed of three BMP evaluators, led by PAMECA V LTE/IBM and a STE.

Day one consisted in meetings/briefings at the Korça … Read More

Në datat 21-24 maj 2018, PAMECA V, PKM dhe OSBE kryen një mision të përbashkët katër ditor për vlerësimin e kufirit jeshil përgjatë kufirit ndërmjet Shqipërisë dhe ish-RJM. Ekipi i misionit përbëhej nga tre vlerësues të PKM, të udhëhequr nga Eksperti Afat-gjatë për MIK i PAMECA V dhe nga një … Read More

Në 22 dhe 23 maj 2018, PAMECA V organizoi një trajnim dy- ditor pranë ambjenteve të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan ku morën pjesë 12 specialistë të krimeve të rënda dhe krimit të organizuar nga Drejtoritë Vendore të Policisë Tiranë, Elbasan, Korçë dhe Durrës.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte përmirësimi i … Read More

On 22 – 23 May 2018, PAMECA V organized a two- day training at the premises of Elbasan Local Police Directorate which was attended by 12 serious and organized crime specialists coming from the Local Police Directorates of Tiranë, Elbasan, Korçë and Durrës.

The objective of this activity was to further … Read More

Në javën 14 – 18 maj 2018, PAMECA V organizoi disa trajnime rajonale për të siguruar ekspertizën e nevojshme për të forcuar kapacitetet profesionale të zyrtarëve të policisë gjyqësore dhe prokurorëve nga rrethet për të hetuar dhe ndjekur penalisht trafikimin e narkotikëve në mënyrë efektive duke i sjellë ata kryesit … Read More

On week 14 – 18 May 2018, PAMECA V organized several regional trainings to provide the necessary expertise to strengthen the professional capacities of judicial police officers and prosecutors from the districts to investigate and prosecute the trafficking of narcotics effectively bringing the perpetrators before court.

Deputy Team Leader of PAMECA … Read More