News

Rreth 25 gjyqtarë dhe prokurorë ndoqën trajnimin online mbi hetimin proaktiv kundër korrupsionit, krimit financiar dhe prokurimeve publike, organizuar nga PAMECA V në bashkëpunim me Projektin Italian HJC-AICS, EURALIUS V dhe Shkollën e Magjistraturës.

Disa nga temat më të rëndësishme të paraqitura gjatë prezantimit të Drejtuesit të Prokurorisë së Avellino në … Read More

About 25 judges and prosecutors attended the online training on proactive investigation in the fight against corruption, financial crime and public procurement organised by PAMECA V in cooperation with the Italian HJC-AICS Project, EURALIUS V … Read More

Më 12 Mars 2021, PAMECA V mbajti Takimin e tetë dhe të fundit të Bordit të Palëve të Interesit, duke mbledhur së bashku përfaqësues të lartë nga përfituesit kryesorë si nga Ministria e Brendshme e përfaqësuar nga Zëvendës Ministri, Z. Besfort Lamallari, PSH e përfaqësuar nga Z. Albert Dervishaj në … Read More

On 12 March 2021, PAMECA V held its eight and last Stakeholders Committee Meeting, bringing together high representatives by its main beneficiaries such as from the MoI represented by the Deputy Minister, Mr Besfort Lamallari, ASP represented by Mr Albert Dervishaj in the capacity of the Deputy General Director, Mrs … Read More

PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Projektin e Asistencës Teknike të Këshillit Gjyqësor të Italisë, EURALIUS V dhe Shkolla e Magjistraturës, organizuan një seminar mbi terrorizmin, veprat penale në fushën e terrorizmit dhe lidhja me krimin e organizuar. Ekziston një lidhje e qartë mbi rolin që krimi I organizuar … Read More

PAMECA V in close cooperation with Italian High Judicial Council Technical Assistance Project, EURALIUS V and School of Magistrate organised a workshop on terrorism, criminal offences in the field of terrorism and connections with organised crime. There is a clear connection over the role of organised crime plays in the commission … Read More

PAMECA V po ndjek dhe mbështet nga afër trajnimin e dedikuar për Departamentin e TIK të PSH-së, si një nga përfituesit kryesorë të mbështetjes së Projektit.

Kjo javë shënon javën e pestë të zbatimit të trajnimit dy-mujor të planifikuar, tematikat e të cilit evoluojnë rreth CCNA, CCNA Voice, CCNP Switching, Windows … Read More

PAMECA V is closely following and supporting the dedicated IT training for ASP IT Department, as one of the main beneficiaries of the Project.

This week marks the fifth week of the implementation of the two-month long planned training, which topics evolve around CCNA, CCNA Voice, CCNP Switching, Windows and Linux … Read More