News

Më 2 Shkurt 2021, projekti PAMECA V filloi një trajnim të dedikuar IT për Departamentin e TIK të PSH, si një nga përfituesit kryesorë të mbështetjes së saj.

Kjo javë, shënon javën e dytë të një trajnimi dy mujor të planifikuar për CCNA, CCNA Voice, CCNP Switching, Windows dhe Linux Servers … Read More

On 2 February 2021, PAMECA V project started a dedicated IT training for ASP IT Department, as one of the main beneficiaries of its support.

This week, marks the second week of a two-month long planned trainings on CCNA, CCNA Voice, CCNP Switching, Windows and Linux Servers and Oracle Administration. The … Read More

Në kuadër të zvogëlimit të Projektit dhe në zbatim të Kontratës të Grantit, PAMECA V dorëzoi një sasi pajisjesh IT për Policinë e Shtetit, të përdorura fillimisht nga Projekti, si monitor, bateri, skaner/printer, projektor etj. Për këtë qëllim u mbajt një ceremoni dhurimi, e cila e zhvillua pranë ambjenteve të … Read More

In the framework of project downsizing and pursuant to PAMECA V Grant Contract, PAMECA V handed over to the ASP a series of IT equipment used by the Project, such as PC, monitors, ups, printing/copy machine, beamers etc. For this purpose, a donation ceremony took place at the premises of … Read More

Qëllimi i këtij trajnimi ishte forcimi i kapaciteteve hetimore të analistëve dhe rritja e njohurive teorike dhe praktike të tyre në krijimin e grafikëve, importimin e të dhënave dhe në kryerjen e kërkimit dhe analizës, në gjetjen e lidhjeve dhe rrugëve për analizimin e informacionit kriminal dhe për qëllime analitike.

Për … Read More

The aim of this training was to strengthen investigative capacities of analysts and increase their theoretical and practical knowledge in creating charts, importing data and performing search and analysis, and finding links and paths for the analysation of crime intelligence and analytical purposes.

Moreover, the training focused on more concrete topics … Read More

PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme Shqiptare dhe Projektin e Asistencës Teknike të Këshillit të Lartë Gjyqësor Italian zhvilluan raundin e dytë të trajnimit online mbi veprat penale që lidhen me ushtrimin e detyrës. Trajnimi u zhvillua me date 14 dhe 15 janar 2021 dhe u … Read More

PAMECA V in close cooperation with Albanian General Prosecution Office and the Italian High Judicial Council Technical Assistance replicated the second round of the online training on duty-related offences. The training was held on the 14th and 15th of January 2021 and it was attended by 76 representatives of Prosecution … Read More