News

PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme Shqiptare dhe Projektin e Asistencës Teknike të Këshillit të Lartë Gjyqësor Italian zhvilluan raundin e dytë të trajnimit online mbi pastrimin e parave dhe hetimin financiar. Trajnimi u zhvillua me date 12 dhe 13 janar 2021 dhe u ndoq nga … Read More

PAMECA V in close cooperation with Albanian General Prosecution Office and the Italian High Judicial Council Technical Assistance Project replicated the second round of the online training on money laundering and financial investigation. The training was held on the 12th and 13th of January 2021 and it was attended by … Read More

Sot më 12 Janar 2021, në kuadër të zvogëlimit të projektit dhe në zbatim të Kontratës së Grantit të PAMECA V, dy automjete me pronësi të mëparshme dhe të përdorura nga PAMECA V, i’u dorëzuan Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për përdorim nga Byroja Kombëtare e … Read More

Today on 12 January 2021, in the framework of project downsizing and pursuant to PAMECA V Grant Contract, were handed over two Project`s vehicles, previously owned and used by PAMECA, to the Special Structure on Anti-Corruption and Organized Crime for the use of National Bureau of Investigation, as integral part … Read More

PAMECA V në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme dhe Projektin e Asistencës Teknike të Këshillit të Lartë Italian të Drejtësisë, zhvilloi një trajnim online dy-ditor mbi veprat penale lidhur me detyrën. Duke patur parasysh rëndësinë e kësaj kategorie veprash penale, Prokuroria e Përgjithshme ka nëshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi me Kontrollin … Read More

PAMECA V in close cooperation with Albanian General Prosecution Office and the Italian High Judicial Council Technical Assistance Project delivered a two-day online training on duty-related criminal offences. Given the importance of this category of criminal offences, General Prosecution Office has signed a Memorandum of Understanding with State Supreme Audit. … Read More

PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme Shqiptare dhe Projektin e Asistencës Teknike të Këshillit të Lartë Gjyqësor Italian zhvilluan një trajnim dy-ditor online mbi pastrimin e parave dhe hetimet financiare. Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është përafrimi i qasjeve institucionale dhe praktikave të punës, në kuadër … Read More

PAMECA V in close cooperation with Albanian General Prosecution Office and the Italian High Judicial Council Technical Assistance Project delivered a two-day online training on money laundering and financial investigations. The main scope of this training is the approximation of institutional approaches and work practices, in the framework of recent … Read More