News

 

 

Prezenca e psikologut është thelbësore për Policinë e Shtetit duke marrë parasysh shumllojshmërinë emocionale të oficerëve të policisë në përditshmërinë e tyre si dhe rolin e tyre të detyrueshëm në organizatën e Policisë. PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shtetit dhe Urdhërin e Psikologut organizuan një seminar … Read More

The presence of a psychologist is crucial to State Police considering the variety of emotions police officers go through on daily basis and their role should be mandatory to a police organization. PAMECA V in close cooperation with State Police and the Order of Psychologists organized a three-day training workshop … Read More

PAMECA V, më datë 13.11.2020, mbështeti organizimin e një takimi virtual midis Drejtuesit të SPAK, Z. Arben Kraja, Drejtorit të BKH, Znj. Aida Hajnaj dhe Drejtorit të Përgjithshëm të DIA-s Z. Maurizio Vallone, Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ Z. Antonio Basilicata me praninë e Prefektit Italian Z. Vittorio Rizzi, Zëvënës … Read More

PAMECA V on 13.11.2020 supported the organization of a virtual meeting between the Head of SPAK, Mr Arben Kraja and Director of NBI, Mrs Aida Hajnaj and the DIA General Director Mr Maurizio Vallone  the Deputy General Administrative Director Mr Antonio Basilicata with the presence of the Italian Prefect Mr … Read More

PAMECA V facilitoi organizimin e një takimi virtual midis Kreut të SPAK, Z. Arben Kraja dhe Drejtorit të BKH, Znj. Aida Hajnaj me Drejtorinë Kombëtare të Antimafisë dhe Antiterrorit të përfaqësuar nga Prokurori Kombëtar Italian, Dr. Federico Cafiero de Raho.

Në takim morën pjesë edhe Prokurorë Rajonal Italian si dhe Prokuror … Read More

PAMECA V facilitated the organization of a virtual meeting between the Head of SPAK, Mr Arben Kraja and Director of NBI, Mrs Aida Hajnaj with the National Antimafia and Antiterrorism Directorate represented by the Italian National Prosecutor, Dr. Federico Cafiero de Raho. The meeting was also attended by Italian Regional … Read More

PAMECA V facilitoi organizimin e një Konference të Përbashkët ndërmjet EUROPOL dhe Drejtorit të BKH, Znj. Aida Hajnaj të mbajtur në 29 Tetor 2020 ku morën pjesë Z. Jari Liukku, Shefi i ESOCC, Z. Roberto Garbini, Specialist i Projekteve Analitike (AP Copper) dhe Drejtues të përfaqësive të vendeve të BE … Read More

PAMECA V facilitated the organization of a Mutual Video Conference between EUROPOL and the NBI Director, Mrs Aida Hajnaj held on 29 October 2020 attended by Mr Jari Liukku, Head of ESOCC, Mr Roberto Garbini, Analysis Projects (AP Copper) Specialist and EU MS and Third Parties participating in AP Copper.

This … Read More