PAMECA V Video

PAMECA V Video

The 15th of December 2021, marks the last day of PAMECA V project implementation.

On this day, we would like to share with you some of the main activities delivered during the 56 months of implementation.

The activities are briefly introduced in this short video.

https://www.youtube.com/watch?v=ZeAUNIWeGyo

The cooperation and commitment of the Albanian Ministry of Interior, Albanian State Police, General Prosecutor Office and SPAK, have been fundamental for the successful implementation of PAMECA V.

Looking forward to future cooperation,

PAMECA V Team

****************************************************************************

Data 15 dhjetor 2021, shenon ditën e fundit te zbatimit të projektit PAMECA V.

Sot, dëshirojme të ndajmë me ju disa nga aktivitetet kryesore të zhvilluara gjatë 56 muajve te zbatimit. Aktivitetet paraqiten shkurtimisht në këtë video.

https://www.youtube.com/watch?v=ZeAUNIWeGyo

Bashkëpunimi dhe angazhimi i Ministrisë së Brendshme, Policisë së Shtetit, Prokurorisë së Përgjithshme dhe SPAK, kanë qënë themelor në zbatimin me sukses të projektit PAMECA V.

Në pritje të bashkëpunimeve të tjera,

Stafi i PAMECA V

December 15, 2021 / PAMECA V NEWS