Konferencë mbi Vlerësimin e Performancës së Policisë së Shtetit, mbajtur më 17-18 shtator 2019

Images